پنل باشگاه مشتریان


10,900,000 ریال


با استفاده از پنل باشگاه مشتریان، به ازای خرید هر 2.500.000 ریال در هفته از شاپ و بیزینس سوشیا، یک سهم از صندوق باشگاه مشتریان دریافت نموده که این دریافتی تا مادامیکه جمع مبالغ دریافتی شما به 20.000.000 ریال برسد ادامه خواهد داشت.